• Главная

Договір публичної оферти

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією Товариства c обмеженою відповідальністю «ЕНІСОФТ», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту «договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця  www.softonline.com.ua  (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця, разом - Сторонами (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
 • «Товар» - примірники програмного забезпечення з ліцензією в електронному вигляді або коробкові версії;
 • «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу Товару.
 • «Продавець» - компанія, яка реалізує Товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» - особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Правовласник/Виробник» (далі - Виробник ПЗ) - особа, яка має виключне право дозволяти використання примірників програмного забезпечення з ліцензією, як об’єкту права інтелектуальної власності.
 • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку Товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

 • Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів в Інтренет-магазині, в тому числі:
  • добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині;
  • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
  • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
  • обробка та доставка замовлення Покупцеві на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через «форму кошика», або оформивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Інтернет-магазину.

4.2. Термін формування замовлення - до 7 робочих днів з моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Покупець оплачує Замовлення за рахунком-фактурою в банківській касі або безготівковим переказом.

5.2. Після здійснення оплати та отримання Продавцем позитивної відповіді з Банку (підтвердження) про оплату в персональному кабінеті Покупця виводиться повідомлення про успішну оплату, а також на е-мейл Покупця направляється відповідне повідомлення.

6. Термін, вартість і умови доставки замовлення

6.1. Доставка замовлення та оригіналів документів здійснюється силами Продавця та транспортної компанії в зазначений в замовленні (узгоджений) з Покупцем термін після фактичної оплати Товару.

6.2. У разі неможливості з боку Покупця отримати Товар в обумовлену дату і час, нова дата доставки одноразово узгоджується з Покупцем в телефонному режимі, за умови, що нова дата доставки не може бути пізніше 7 днів від першої доставки.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець зобов'язаний:

 • виконувати умови цього Договору;
 • виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього;
 • передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразка в Інтернет-магазині, оформленого замовлення та умов цього Договору;
 • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його передачі;
 • повернути кошти Покупцю у разі відміни замовлення по причині помилкового перерахування, відсутності Товару на складі або призупинення поставок Виробниками.

7.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку відмовитись від постачання Товарів у випадку відсутності відповідних Товарів в наявності на складі Продавця або тимчасової призупинки поставок відповідними Виробниками.

7.3. Покупець зобов'язаний:

 • надати всі необхідні дані для офомлення замовлення;
 • вчасно оплатити та отримати замовлення на умовах даного Договору.

7.4. Покупець має право:

 • оформити Замовлення в Інтернет-магазині;
 • вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконані або неналежним чином виконані умови даного Договору в порядку, передбаченому цим Договором та діючим законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінені Виробниками, системні вимоги, характеристики та функціональні можливості Товарів;
 • за зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку та перебої при обробці замовлення та доставці Товарів, які відбуваються по причинам, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за противоправні незаконні дії, що здійснює Покупець за допомогою данного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентификаторів та персональних даних (IP, MAC-адреси, коди активації, логіни та паролі) третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до Інтернет-магазину, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої його публікації.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати Товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.

9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9.7. Продаж програмної продукції істотно відрізняється за своєю природою від продажу будь-яких інших Товарів чи послуг. В силу технічних особливостей поставки програмних продуктів, повернення придбаних примірників продуктів / рішень неможливий. Це пов'язано з тим, що при отриманні оплати від Покупця за програмний продукт генерується унікальний ліцензійний ключ для активації примірника продукту / доступу до продукту, який є невід'ємною складовою поставки. З моменту створення зазначеного ліцензійного ключа відповідно до замовлення, продукт вважається використаним, що унеможливлює його повернення. Рекомендується ознайомитися з описом програмних продуктів, їх характеристиками та протестувати функціональні можливості до придбання.

9.8. Грошові кошти можуть бути повернуті тільки в разі помилкового проведення платежу. Повернення грошових коштів здійснюється за заявою від Покупця тим же платіжним способом, яким були отримані помилково перераховані кошти. Комісія за проведення операції по поверненню грошових коштів, якщо така стягується, проводиться за рахунок Покупця. Повернення грошових коштів за Товар виробляється виключно на підставі письмової заяви Покупця, на розрахунковий рахунок Покупця вказаний в Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви.

10. Термін дії Договору

10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем 100% передоплати (акцепту) замовлення і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін до моменту фактичної обробки замовлення, шляхом повернення грошових коштів (100% передоплати замовлення) на розрахунковий рахунок Покупця, зазначений в письмовій заяві.

10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України. 


Реквізити Продавця: 

ТОВ "ЕНІСОФТ"
Україна, 03151, м.Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 1, офіс 317
+38 (044) 338-30-59
sales@softonline.com .ua
https://softonline.com.ua/

Список просмотренных товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21